Tjänster

Auktoriserad Redovisningskonsult

Om den Auktoriserade Redovisningskonsulten

Den Auktoriserade Redovisningskonsulten fungerar i många fall som det mindre företagets ekonomiavdelning, och utför tjänster inom såväl redovisning och beskattning som affärsutveckling och rådgivning. Det är även den Auktoriserade Redovisningskonsulten som upprättar den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar, och deltar i diskussioner om företagets ekonomi och budgetarbete.

Genom att arbeta enligt Reko uppstår kvaliteten i redovisningen och i den finansiella rapporteringen redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via rättelser. Den Auktoriserade Redovisningskonsulten är också proaktiv och genom sin löpande kundkontakt väl insatt i företagets verksamhet. En Auktoriserad Redovisningskonsult en därför viktig rådgivare vid företagets diskussioner och beslut om utveckling av verksamheten.

Auktorisation – en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter

Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införande av en auktorisation och utvecklingen av Reko. Under 2006 införde Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, en auktorisation med kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. 2009 inledde SRF och FAR ett samarbete för att försäkra sig om enhetliga villkor för hela branschen.

Certifikat för Auktorisation erhålls för en period av 3 år i taget genom att antas som medlem i FAR eller Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. För att antas krävs att kraven uppfylls, samt att medlemmarna regelbundet genomgår en kvalitetskontroll som ska säkerställa hög arbetskvalitet på de erbjudna tjänsterna.

Höga krav för auktorisation

För att erhålla medlemskap som ger auktorisation måste redovisningskonsulten uppfylla följande krav:

  • utbildning inom redovisning, skatt och juridik på högskolenivå
  • dokumenterad praktik inom redovisning, skatt och rådgivning i 3-5 år
  • examensprov för auktorisation
  • genomgå en auktorisationsdag med information om bl a Reko

För att sedan behålla sitt medlemskap och sin auktorisation måste man som medlem:

  • genomgå löpande aktualitetsutbildning
  • genomgå föreskriven kvalitetskontroll
  • inneha godkänd företagsförsäkring mot ansvars- och förmögenhetsskada
  •  följa etiska regler

Vart tredje år måste certifikatet som Auktoriserad Redovisningskonsult förnyas, och då måste kraven på löpande aktualitetsutbildning ha uppfyllts.

För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, genomgår samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter en kvalitetskontroll minst vart sjätte år. Däremellan sker uppföljning genom en särskild kvalitetsdeklaration.